Norwegian Norwegian Phrases

Get Norwegian phrases you can't live without: basic greetings, idiomatic expression, frequently asked questions and more. We've selected all Norwegian phrases that you need.

English Norwegian Pronunciation
Good morning God morgen goo moh-ohrn
Good evening God kveld goo kvel
Good night God natt goo naht
Hello Hei hay
How are you? Hvordan går det? voord-ahn gawr deh?
Fine, thank you (Jo) takk, bare bra yoo tak, bar-e brah
What is your name? Hva heter du? Vah he-ter du
My name is ______ Jeg heter ______ yei he:h-t'r _____
Nice to meet you Hyggelig å treffe deg Hygg-e-li å treff-e dei
Please Vær så snill væh shaw snil
Thank you Tusen takk Tuhsen tak
You're welcome Bare hyggelig Bar-e hygg-e-li
Yes Ja ya
No Nei naye
Excuse me Unnskyld Unn-shill mei
I'm sorry Jeg er lei meg Jei ær lei mei
Goodbye Ha det bra! Ha de bra
Goodbye (informal) Hade! Ha-de
It was nice seeing you. Goodbye Det var hyggelig å treffe deg. Ha det bra! De var hygg-e-li å treff-e dæi. Ha de bra!
I can't speak Norwegian Jeg/eg snakker/snakkar ikke/ikkje norsk Jei snakk-er ikk-e nåsjk
I only know a little Norwegian Jeg/eg kan bare/berre litt norsk Jei kan ba-re litt nåsjk
Excuse me. Do you know how to speak English? Unnskyld, kan du snakke engelsk? Unn-skyll, kan du snakk-e eng-elsk?
Is there someone here who speaks English? Er det noen/nokon som kan snakke engelsk her? Ær de no-en såm kann snakk-e eng-elsk hær?
Help! Hjelp! Yelp!
I don't understand (you) Jeg forstår [deg] ikke/ikkje Jei forst-år [dei] ikk-e
Where is the toilet/bathroom? Hvor/Kvar er toalettet? Vor ær toa-lett-et?
May I borrow your pen? Kunne jeg/eg låne pennen din? Kuhn-ne jæi lå-ne pennen din?
Are there any good sights in the area? Finnes/Finst det noen/nokon gode severdigheter/sjåverdegheiter i området? Fin-nes deh non god-he seværdi-het-er i åm-råde
Does this bus take me to Hafrsfjord? Kjører denne bussen til Hafrsfjord? ch[German: Chemie]ører den-ne buss-en til Hafrs-fjoord?