Swedish Swedish Verbs

Learning basic Swedish verbs helps language learners build their first Swedish sentences. We’ve handpicked the most useful verbs for casual conversations.

English Swedish Infinitive Swedish Present Tense Swedish Imperfekt / Preteritum Swedish - Supinum Swedish - Imperative
adapt, accustom vänja vänjer vande/vänjde vant/vänjt vänj!
arise; step stiga stiger steg stigit stig!
ask, pray be ber bad bett be!
battle strida strider stred stridit strid!
be vara är var varit var!
be adequate, be suitable duga duger dög dugit dug!
be called heta heter hette hetat het!
be excused from, avoid slippa slipper slapp sluppit slipp!
bear bära bär bar burit bär!
become (bliva)/bli (bliver)/blir blev blivit (bliv!)/bli!
beep, squeak pipa piper pep pipit pip!
bind binda binder band bundit bind!
bite bita biter bet bitit bit!
blow one's nose snyta snyter snöt snutit snyt!
brag skryta skryter skröt skrutit skryt!
break bryta bryter bröt brutit bryt!
burn brinna brinner brann brunnit brinn!
burst, snap brista brister brast brustit brist!
cast gjuta gjuter göt gjutit gjut!
choose välja väljer valde valt välj!
chop, slash hugga hugger högg huggit hugg!
come komma kommer kom kommit kom!
crack spricka spricker sprack spruckit sprick!
crawl krypa kryper kröp krupit kryp!
cry gråta gråter grät gråtit gråt!
curtsey niga niger neg nigit nig!
cut skära skär skar skurit skär!
decide besluta beslutar beslöt beslutit/beslutat besluta!
die dör dog dött dö!
disappear försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn!
dive dyka dyker dök/dykte dykt dyk!
do göra gör gjorde gjort gör!
drink dricka dricker drack druckit drick!
drink alcohol supa super söp supit sup!
eat äta äter åt ätit ät!
enjoy, take pleasure in njuta njuter njöt njutit njut!
exist finnas finns fanns funnits
fall falla faller föll fallit fall!
fight slåss slåss slogs slagits slåss!
find finna finner fann funnit finn!
float flyta flyter flöt flutit flyt!
fly flyga flyger flög flugit flyg!
fold; yield vika viker vek/vikte vikit/vikt vik!
force, compel tvinga tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tvinga!
freeze frysa fryser frös frusit frys!
get får fick fått få!
give (giva)/ge (giver)/ger gav (givit)/gett ge!
glide glida glider gled glidit glid!
go, walk går gick gått gå!
grease, smear smörja smörjer smorde smort smörj!
grip gripa griper grep gripit grip!
grow växa växer växte växt/vuxit väx!
have ha har hade haft ha!
hide dölja döljer dolde dolt dölj!
hold hålla håller höll hållit håll!
keep silent tiga tiger teg tigit tig!
know veta vet visste vetat
know, be able to kunna kan kunde kunnat
lay lägga lägger lade lagt lägg!
let låta låter lät låtit låt!
let down, fail svika sviker svek svikit svik!
lie (be at rest) ligga ligger låg legat ligg!
lie (tell untruths) ljuga ljuger ljög ljugit ljug!
make in time hinna hinner hann hunnit hinn!
melt smälta smälter smälte/smalt smält smält!
move, travel fara far for farit far!
must [vara tvungen] är tvungen var tvungen varit tvungen var tvungen!
obey lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd!
offer, bid bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
pinch nypa nyper nöp nypt nyp!
please, delight glädja gläd(j)er gladde glatt gläd!
propel, drive driva driver drev drivit driv!
punch slå slår slog slagit slå!
ride rida rider red ridit rid!
roar ryta ryter röt rutit ryt!
run springa springer sprang sprungit spring!
run, flow rinna rinner rann runnit rinn!
say säga säger sade sagt säg!
scratch hard riva river rev rivit riv!
scream skrika skriker skrek skrikit skrik!
seat sätta sätter satte satt sitt!
see se ser såg sett se!
sell sälja säljer sålde sålt sälj!
shine skina skiner sken skinit skin!
shoot skjuta skjuter sköt skjutit skjut!
should (böra) bör borde bort
sing sjunga sjunger sjöng sjungit sjung!
sink sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk!
sit sitta sitter satt suttit sitt!
sleep sova sover sov sovit sov!
smart, sting svida svider sved svidit svid!
smile le ler log lett le!
sneak smyga smyger smög smugit smyg!
sneeze nysa nyser nös/nyste nysit/nyst nys!
spinn; purr spinna spinner spann spunnit spinn!
spread sprida sprider spred/spridde spridit/spritt sprid!
stand stå står stod stått stå!
starve svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält!
steal stjäla stjäl stal stulit stjäl!
step kliva kliver klev klivit kliv!
sting, stick sticka sticker stack stuckit stick!
stroke, rub stryka stryker strök strukit stryk!
suck suga suger sög sugit sug!
suffer lida lider led lidit lid!
swallow svälja sväljer svalde svalt svälj!
swear svära svär svor svurit svär!
take ta tar tog tagit ta!
tear slita sliter slet slitit slit!
tie knyta knyter knöt knutit knyt!
To draw, drag, pull dra drar drog dragit dra!
turn vrida vrider vred vridit vrid!
want vilja vill ville velat
will, shall (skola) ska skulle skolat
win vinna vinner vann vunnit vinn!
write skriva skriver skrev skrivit skriv!